Dipòsit de la Generalitat de Catalunya - procedent col. Riera - 1995 - ingrés 2004; abans col·lecció Rafael Benet

Vas amb veler i orenetes

V0043 - Vidre esmaltat - Vidre esmaltat - 1918-1922